Teoretická mechanika - všeobecné informácie

Teoretická mechanika predstavuje jednu z najstarších oblastí fyziky, ktorá je aj najlepšie pochopená a rozpracovaná. V istom zmysle ju je možné prirovnať ku úlohe geometrie v štúdiu matematiky. V tomto predmete sa dôraz kladie na pochopenie kinematiky a dynamiky sústavy hmotných bodov. Postupne sa oboznamujeme s úlohu vzťažných sústav, zákonov zachovania, systémov s väzbami, atď. Okrem toho sa zavedú veľmi dôležité pojmy ako Lagrangeova funkcia, Hamiltonova funkcia, účinok, na ktorých sa neskôr budujú ďalšie fyzikálne teórie. Spomedzi mnohých kvantová mechanika, ktorá vyskytuje snáď v každej oblasti modernej fyziky.

Na dole uvedených odkazoch môžete nájsť materiály k starým/prebiehajúcim cvičeniam, ktoré som viedol/vediem. Na ľavej strane nájdete odkazy na stránky, ktoré Vám môžu poslúžiť na ďalšiu inšpiráciu a lepšie pochopenie toho, čo sa preberá v tomto kurze. Výber je značne limitovaný mojim pohľadom na vec, ktorý nemusí každému vyhovať. Keďže je tento predmet do značnej miery preštudovaný, mnoho materiálu je možné nájsť na webe.
Odporúčaná literatúra:

Dodatočné materiály

  • Derivovanie zloženej funkcie viacerých premenných

  • Materiály k cvičeniu č. 1

  • Krivočiare súradnicové systémy - geometrický prístup k odvodeniu diferenciálnych operácii

  • kurz klasickej mechaniky od Leonarda Susskinda (vhodné na doplnenie vedomostí a osvojenie si anglickej terminológie)

  • simulácia sférického kyvadla

  • demonštrácia sférického kyvadla v Mathematice

  • demonštrácia dvojitého kyvadla

  • inverzné kyvadlo